zomer

Opinie

flatparking1Vlak voor de zomer viel bij alle buurtbewoners een envelop op de mat met naast parkeerbeleid het stuk 'Buurtvisie Noorderplantsoenbuurt'. Onder het gedeelte over de parkeerproblematiek stonden de namen van de leden van werkgroep parkeren, on-der 'Buurtvisie Noorderplantsoenbuurt' stonden geen namen. Dit stuk kwam niet van de werkgroep buurtvisie, indertijd door het buurtbestuur in het leven geroepen om een ontwerp buurtvisie te maken voor de bewoners. 'Buurtvisie Noorderplantsoenbuurt' wijkt op het meest essentiële punt voor onze buurt zelfs aanzienlijk af van wat de werkgroep had geproduceerd. Over hoogbouw staat in dit anonieme stuk de uit de lucht gegrepen bewering dat 16 meter en hoger psychologisch als hoogbouw wordt ervaren. Zo wordt de indruk gewekt dat alles wat lager is dan 16 meter laagbouw is. En dat ieder die voor laagbouw in de buurt is, akkoord gaat met bebouwing tot 16 meter hoogte. Dit is aanzienlijk hoger dan volgens de plankaart van het huidige bestemmingsplan op veel plekken in de buurt is toegestaan. Over deze plankaart, waarin de toegestane bouwhoogten per blok nauwkeurig zijn bepaald, zwijgt 'Buurtvisie Noorderplantsoenbuurt'.

Niet ons eigen buurtbestuur, maar ambtenaar Rianne Meinderts van de dienst Ruimtelijke Ordening en Economisch Zaken, informeerde de buurtbewoners tijdens de ALV van 12 juni over het bestaan en werking van de plankaart. En dat deze in het nieuwe bestemmingsplan in grote lijnen gehandhaafd blijft, ja zelfs op enkele punten strikter wordt. De wereld op zijn kop. Welke positie nemen de leden van het buurtbestuur in, wat voor banden hebben zij met projectontwikkelaars? En wat is de waarde van een werkgroep als het buurtbestuur haar stukken naar de achtergrond laat verdwijnen? Is de werkgroep buurtvisie door het bestuur in het leven geroepen om toestaan van hogere bouw in onze buurt te legitimeren?

Het stembiljet waarmee we onze mening konden geven, bevatte een aantal pijnlijk onzinnige keuzemogelijkheden, zoals "Nooit meer een extra verdieping erbij". Wettelijk is de gemeente bevoegd vergunning te verlenen voor een extra verdieping. Waarom liet het bestuur de bewoners niet eenvoudig de keuze tussen behoud van de buurt zoals deze nu is, óf toestaan van hogere bouw? Dan was de uitslag van de stemming ondubbelzinnig geweest. De buurtbewoners hebben zich in grote meerderheid uitgesproken tegen hoger bouwen in onze buurt. Maar betekent dit nu dat zij hebben ingestemd met bouwen tot 16 meter? Hoe gaat het buurtbestuur de stemuitslag interpreteren? Wat gaat zij met deze uitslag en de verdere procedure van het nieuwe bestemmingsplan doen? En wat gebeurt met de buurtvisie?

Laten wij als buurtbewoners hopen dat het nieuwe ontwerp bestemmingsplan nog beter dan het huidige het rustieke en dorpse karakter van onze buurt waarborgt. En onze zienswijze indienen als dit niet het geval is. Wie geen zienswijze (bezwaar) indient, kan in een latere fase niet meer in beroep gaan. Dat we in juni konden stem-men over wel of niet hoger bouwen in onze buurt is een teken aan de wand, en geeft reden tot bezorgdheid.

Lidwien Schuitemaker,
lid van de voormalige werkgroep buurtvisie

sponsor

Groenste Buurt

Logo groenste buurt NW